EDIT: Sted for årsmøte er endret til : Sollivegen 19 i Kleppestø. Samme tidspunkt, 14.Oktober, kl 16.30.

Det innkalles til årsmøte i Alternativ Jul Askøy. Møtet avholdes i Frivillighetssentralen Askøy sine lokaler i Kleppestø 14.oktober kl 16.30 (sted kan bli endret, avventer bekreftelse.)

Det vil bli anledning til å tegne medlemskap i Alternativ Jul Askøy før oppstart av møtet.
(50 kr årskontingent pr. medlem)

Saker som ønskes tas opp må være styret i hende senest 2 uker før møtet: styre@alternativjulaskoy.no

Saksliste:
1 / 2019 Opprop medlemmer
2 / 2019 Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet)
3 / 2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
4 / 2019 Beretning
5 / 2019 Regnskap
6 /2019 Innkomne forslag
7 /2019 Evt. vedtektsendringer
8 / 2019 Valg av Styre på minst tre medlemmer, inkludert leder og kasserer (økonomileder). Tillitsvalgte utover dette bestemmes av og velges på årsmøtet.

Med hilsen

Styret i Alternativ Jul Askøy:

Anja Baumann Trond Soltvedt Rudi Soltvedt
Styreleder Styremedlem Styremedlem
959 10 951 920 85 395 913 10 233

styre@alternativjulaskoy.no